سبک ها و اصول نطری جرأت ورزی 

– سبک ها و اصول نطری جرأت ورزی 

اکبری و وامونزر (1975) بین سه سبک پاسخ تفاوت قائل شد که این سه سبک عبارتند از:                          ا- ابراز وجود[1]     2- عدم ابراز وجود[2]     3- پرخاشگری[3]

1- ابراز وجود ؛ همان طوری که قبلاً ذکر شد ابراز وجود یعنی ملاحظه حقوق دیگران و در عین حال گرفتن حق خود،از جمله ویژگی های این سبک ؛ دادن پاسخ های خود انگیر، پاسخ های دوستانه اما قاطع، نگاه کردن به دیگران، ذکر مسائل مهم، ابراز احساسات و عقاید، اهمیت دادن به خود و نرنجاندن خود و دیگران در چنین سبکی هدف شخص رعایت عدالت برای طیف های رابطه است که فرد جرآت مند از روش های ارتباطی مطلوب استفاده می کند.

2- عدم ابراز وجود؛ یعنی در نظر نگرفتن حقوق خود و اتخاذ سبک انفعالی، به نحوی که دیگران افکار احساسات و حقوق ها را به ناراحتی نادیده بگیرند. اشخاصی که از این شیوه استفاده می کنند افرادی مردد، در ظاهر آرام که در واقع بی قرارند و از مسائل فرار می کنند و به احساسات خود و دیگران توجه ندارند.

3- پرخاشگری؛ تهدید کردن دیگران و نادیده گرفتن حقوق آنان؛ ویژگی های این سبک عبارتند از: صحبت کردن پیش از اتمام یافتن حرف های دیگران، با صدای بلند و تهاجمی حرف زدن، خیره شدن به طرف مقابل، کنایه زدن، ابراز خشن و شدید احساسات و عقاید خود به دیگران وغیره(دهستانی، 1387).

ويژگي فرهنگي نظام اجتماعي به خصوص تمركز بر انگيز ه هاي بيروني، مانع عمد ه اي براي          جرأت ورزی است. تلاش عمد ه ى مدارس در ايجاد رفتار كليشه اي و محدود و همچنين تمايل والدين براي فراهم نمودن زندگي راحت و آسوده، زمينه جرأت ورزی را  بسیار كاهش مي دهد. آموزش جرات ورزی در مدارس بدين منظور طرحريزي مي شود تا عقايد و رفتارهاي جرأ ت مندانه افراد را بهبود بخشد. به طوري به”خود اعتمادي” برسند، عواطف و تفكرات فردي را به  طور مناسب نشان دهند و در نتيجه روابط ميان فردي مؤثرتري با ديگران برقرار كنند. آموزش جرأت ورزی تكنيكي است كه از طريق آن افراد مي آموزند چگونه آرام باشند و در موقعيت هاي متفاوت اجتماعي به طور مناسب و خوشايند ارتباط برقرار كنند. تحقيقات گوناگون نشان مي دهد كه بين كمبود مهار ت هاي اجتماعي و بروز اختلالات رفتاري در آينده رابطه وجود دارد. اين مشكلات كه با عملكرد ضعيف مهار ت هاي اجتماعي كودكي مرتبط هستند عبار ت اند از: بزهكاري، نقص در عملكرد تحصيلي و شناختي، فرار از مدرسه در كودكي و الكليسم، رفتارهاي ضد اجتماعي و اختلالات رواني.

پژوهش ها نشان دادند كه آموزش جرأ ت ورزى به بهبود ابراز وجود، عزت نفس، تعامل ميان                    فردي و مهار ت هاي ارتباطي می انجامد و اضطراب اجتماعي را  كاهش مي دهد. (شعاری، علی اکبر[4]، 1386).

طبق پژوهش های مدیریتی  دکتر شهناز هاشمی[5]( مجله شماره3 ، 1389)، در شيو ه هاي جرأ ت ورزى بر خودآگاهي، همدلي، مسئوليت پذيري و توانايي مقابله با هيجانات و استرس ها تأكيد مي شود كه ارتقاي اين توانمند ي ها نيز سبب افزايش رفتارهاي سازگارانه  مي شود. آموزش جرأ ت ورز ى يك روش چند محتوايي رفتاري است و اجزاي درماني آن عبار ت اند از: راهنمايي، ايفاي نقش، الگوسازي، بازخورد، تمرين و مرور رفتاري به صورت تجسمي و عيني.

[1] – assertive

[2] – assertiveness

[3] – aggression

[4] – Ali Akbar

[5] – Shahnaz Hashemi

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.