منبع پایان‌نامه c (410)

در حالتی که مقاومت ویژه ای در برابر آتش سوزی مدنظر نباشد ، به چهار دلیل ، استفاده از این تیرها در ساختمان پارکینگ های عمومی توصیه میشود:
الف – دهانه ی سنتی ( 15 تا 16 متر) در محدوده نمونه باشد.
ب – زهکشی با کمی انحنا در تیر به راحتی صورت می گیرد.
ج – بازشو ها نمای داخلی این گونه سازه ها را بهبود می بخشد.
د – بازشوها تخلیه دود را تسهیل می بخشند و جابجایی هوا در بین مقاطع را بهبود می بخشد.
تیرها برای سازهای فراساحلی:
در موارد زیر نیاز به این نوع تیرها می باشد:
الف – یک اسکلت با وزن سبک و مقاوم.
ب – امکان عبور داکت ها و لوله ها .
تبصره : در مواردی خاص با بارگذاری بالا ، استفاده از فولادهای HISTAR توصیه می شود.
1 – 7 – تقویت تیرهای لانه زنبوری به کمک رفتار مرکب بتن و فولاد :
در تیرهای لانه زنبوری علاوه بر تنشهای خمشی اصلی در محل حلقه ها تنشهای خمشی ثانویه حاصل از برش در مقطع ایجاد می گردد که گاهی این تنش از تنشهای خمشی اصلی در تیر بزرگترند. این تنشها از کارایی تیر می کاهند و برای مقابله با آنها باید حلقه های کناری را با ورق پر کرد، خصوصا هنگامی که از این نوع تیرها بصورت یکسره استفاده می شود در محل تکیه گاهها که هم نیروی برشی و هم لنگر خمشی زیاد می باشد تنشهای خمشی بشدت افزایش می یابد و نیاز به تقویت تیر در این محلها می باشد که از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نمی باشد. در چنین پروژه هایی برای مقابله با این ضعف در تیرهای لانه زنبوری رفتار مرکب بتن و فولاد تهیه شده است. به این ترتیب که داخل تیر فلزی در نقاطی که تنشهای ثانویه قابل ملاحظه می باشند ازبتن پر می شود و کشش حلقه های خالی را در عمل تغییر می دهد و این امر سختی و مقاومت تیر را افزایش می دهد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.
قابهای متشکل از تیرهای لانه زنبوری به طور گسترده و روز افزون ( اغلب توام با سیستم مهاربندی متقرب المحور ) در صنایع ساختمانی کشورمان مورد استفاده قرار داده می شوند. خصوصیات هندسی تیرهای لانه زنبوری به نحوی است که تحت اثر لنگر خمشی ، تغییر شکلهای (اصطلاحا) ثانوی برشی ، که اغلب قابل ملاحظه اند به وقوع پیوسته و تغییر مکان جانبی سازه تحت اثر اعمال نیروهای جانبی ناشی از زلزله در جهت عدم اطمینان سوق می یابد. اثرات این تغییر شکلها ، در تیرهای لانه زنبوری در مقایسه با تیرهای دارای جان توپر با سختی خمشی معادل، منجر به بروز تغییر مکان جانبی بیشتر و نتیجتا افزایش بار P ، به ویژه در حیطه رفتار ماوراء الاستیک در این قابها می گردد. بروز تمرکز تنش و شدت زیاد حوزه تنشی در گوشه سوراخها، ملاحظاتی را در طراحی این تیرها در مقابل اثرات ناشی از پدیده خستگی کم تواتر در اثر وقوع زلزله ، ایجاب می نماید. گونه های مختلف گسیختگی تیرهای لانه زنبوری ، شامل انحناء مختلف کمانش کلی و موضعی و کمانش محتمل پلاستیک و شکست می باشد.با توجه به آنکه شکل پذیری و توانایی جذب انرژی ، تابع میزان قابلیت رفتار عضو سازه ای در حیطه پاسخ غیر خطی ماوراء الاستیک بوده و معیارهای مناسبی از دیدگاه ظرفیت مقاومت و کیفیت رفتار در مقابل نیروهای ناشی از زلزله شدید تلقی می گردند. ضرورت تدوین ضوابط منطقی جهت ایجاد امکانات رفتار شکل پذیر در قابهای متشکل از تیرهای لانه زنبوری محرز می گردد. بر اساس مطالعات آنالیتیک عددی و آزمایشگاهی رفتار خمیری و حدی این تیرها مورد بررسی قرار داده شده نکاتی در مورد مقوله هایی از جمله اثرات تمرکز تنش، تنش های پسماند بروز پلاستیسیته موضعی و گسترده ، مکانیسمهای گسیختگی پلاستیک مورد بحث قرار داده شده است و رفتار غیر خطی تیر لانه زنبوری از نظر عملکرد غیر خطی مصالح ، با در نظر گرفتن اثرات سخت شدگی جنبشی به روش اجزاء محدود مطالعه شده و با ملحوظ داشتن اثرات گسترش ترک در گوشه سوراخها در کاهش ظرفیت باربری حد نهایی تیر، رفتار غیر خطی تیر به صورت روابط بار تغییر مکان و لنگر و تغییر زاویه ارائه گردیده است که با نتایج حاصل از آزمایش مطابقت داشته است. همچنین از طریق طرح ریزی آزمایشهای ویژه رفتار غیرخطی اجزای تشکیل دهنده تیر لانه زنبوری مطالعه آزمایشگاهی چندی بر تیرهای لانه زنبوری اصلاح شده به منظور بهبود رفتار خمیری و افزایش شکل پذیری گزارش شده است.تحقیقاتی در حال انجام به منظور بررسی آزمایشگاهی رفتار قابهای متشکل از تیر لانه زنبوری از دیدگاه شکل پذیری و همچنین مطالعه پدیده کمانش جانبی – پیچشی چون در دست انجام است؛ تا بدست آمدن نتایج مطالعات جامعتر، ازدیدگاه لرزه ای توصیه های ذیل را می توان به عنوان الگوی اولیه جهت تدوین ضوابط طراحی سازه های فولادی متشکل از تیرهای لانه زنبوری مقاوم در برابر زلزله ( یا بدون سیستم های مهاربندی ) به عنوان مکمل ضوابط طراحی تیرهای لانه زنبوری تلقی نمود:
اثرات تغییرشکهای برشی ثانویه تیر لانه زنبوری ( و ستون های تسمه دار ) در تحلیل ملحوظ گردد.
تحلیل با در نظر گرفتن نیروی P صورت گیرد.
تحلیل با در نظر گرفتن اثرات ناشی از انعطاف پذیری اتصالات مربوطه انجام شود.
تا انجام تحقیقات گسترده تر به منظور کاهش تغییر مکان جانبی سیستم مقاوم حتی المقدور از سیستم قاب فضا کار متشکل از تیرهای لانه زنبوری بدون استفاده از سیستم مهاربندی مختلط اجتناب گردد.
در کلیه اجزاء تیر خواص مقاطع فشرده رعایت گردد.
طول عضو لانه زنبوری به نحوی اختیار گردد که مقاومت پلاستیک مقطع از نظر کنترل طرح با ایمنی مکفی بر سیلان برشی پیشی بگیرد و به طور کلی مکانیسم پلاستیک خمشی یا شبه ویرندلی مقدم بر سایر گونه های گسیختگی صورت پذیرد و تا میزان قابل ملاحظه ای از تغییرشکل ، از بروز گونه های گسیختگی ممانعت به عمل آید.
از سخت کننده های جان در پانل های انتهایی استفاده شود و محاسبات با در نظر گرفتن اثر سخت شدگی جان انجام گردد.
برای ممانعت از گسیختگی های تردگونه و همچنین بروز کمانش موضعی در گوشه بازشوها و بهبود در رفتار تحت اثر پدیده خستگی کم تواتر قوسی به مشخصات ارائه شده در ضمیمه الف مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران در گوشه بازشوها ارائه گردد.
از جوش با نفوذ کامل استفاده گردد.
به منظور جلوگیری از کمانش جانبی – پیچشی مقاطع T ، تا فاصله 1/4 طول دهانه از اتصال تیر به ستون قیود جانبی به فواصلی برابر با بعد پانل و از آن به بعد فواصل متناسب برای تیر های شکل پذیر در نظر گرفته شود.
از تقویت های مناسب جان برای جلوگیری از کمانش تحت اثر بار متمرکز و برش زیاد استفاده گردد.
از تقویت های مناسب جان برای افزایش ظرفیت چرخشی لوله های مقاطع T در مکانیسم شبه ویرندلی در پانل های بحرانی استفاده گردد.
تا انجام تحقیقات گسترده تر تحت بارهای دوره ای و مطالعه ی رفتار هیستریک سیستم های قاب فضاکار متشکل از تیرهای لانه زنبوری توام با سیستم مهاربندی ( مختلط ) بعنوان قاب فضاکار لنگرگیر معمولی ( بدون قابلیت عملکرد و شکل پذیر ویژه ) و با ضریب رفتار مناسب با آن بکار گرفته شود.
حداکثر ارتفاع سیستم های مختلط توام با قاب معمولی متشکل از تیرهای لانه زنبوری به 50 متر محدود گردد.
استفاده از تیرهای لانه زنبوری به عنوان عضو تیر واسط در قاب های مهاربندی شده واگرا مجاز نمی باشد.
فولاد مورد استفاده باید از نوع شکل پذیر ، با مقاومت مناسب در برابر گسیختگی سریع و با دمای انتقال پایین باشد.
نوع سطوح برشی حاصل از ماشین و برش اتوماتیک شعله ای با کیفیت خوب قابل قبول می باشد ولی سطوح برشی حاصل از برش شعله ای دستی باید پرداخت داده شود.
حداکثر مقاومت سیلان فولاد مورد مصرف 3600 Kg/〖cm〗^2 محدود گردد.
حداکثر رواداری مجاز از نظر هم امتداد بودن و دو نیمه جوش شده تیر که بر حسب نسبت اندازه جابجایی اولیه در وسط ارتفاع اعضاء قائم جان به ارتفاع کل جان تعریف می شود.
حتی المقدور طراحی این تیرها به صورت مرکب ( مختلط ) با عملکرد توام با بتن کف انجام شود. اتصالات موسوم به خورجینی قیل از آنکه بتوان در مورد نحوه عملکرد اتصالات موسوم به خورجینی از دیدگاه رابطه بین لنگر و چرخش اتصال و همچنین شکل پذیری اتصال و در نتیجه میزان مطلوب بودن این اتصالات به عنوان اتصالات قابهای فضایی شکل پذیر یا بدون مهاربندی اظهار نظر قطعی نمود ، لازم است تحقیقات دامنه داری در مورد رفتار استاتیکی و دینامیکی اینگونه اتصالات انجام شود. مطالعاتی که در حیطه ی الاستیک روی رفتار تیرهای خورجینی انجام گرفته حاکی از آن است که میزان گیرداری این اتصالات را می توان در جهات تیرهای خورجینی با استفاده از ورق های اتصال که در بالا و پایین به بال تیرهای خورجینی و به ستون و در عین حال به کناره نبشی های اتصال فوقانی و تحتانی جوش شده اند ، بهبود بخشید و تمایل به پیچش ناشی از برون محوری را در ناحیه اتصال خنثی نمود و در عین حال از نظر میزان تمرکز تنش نیز شرایط مناسبی را ایجاد کرد. استفاده از لچکی هایی جهت جلوگیری از تغییر شکل نبشی های اتصال فوقانی و تحتانی نه تنها از نظر ایجاد محدودیت و قیود بیشتر در تغییر مکان جانبی پیچشی تیرهای خورجینی بلکه از نظر افزایش میزان گیرداری اتصال تیر فرعی به مجموعه تیر خورجینی و ستون نیز موثر می باشد. در عین حال با توجه به تمایل تیرهای خورجینی به تغییرمکان جانبی پیچشی به علت برون محوری، انتظار میرود تیرچه ها و مصالح مورد استفاده در کف طبقات معمولا قادر به جلوگیری از تغییر مکان جانبی – پیچشی تیرهای خورجینی و بهبود بخشیدن به این نقطه ضعف ناشی از برون محوری اتصال باشند. استفاده از ورق های تحتانی و فوقانی به نحوه مذکور در سطرهای فوق در محل اتصال و همچنین استفاده از تسمه های متصل کننده تیرهای خورجینی در فواصلی متناسب در طول دهانه تیرهای خورجینی از نظر محدود بودن تغییر شکلهای پیچشی جانبی تیرها مفید خواهند بود.استفاده از تیرهای خورجینی ناودانی و ستون های دوبل متشکل از پروفیل های ناودانی به نحوی که جان تیر خورجینی در تماس با جان پروفیل ، ستون باشد به لحاظ کاهش میزان برون محوری رفتار بهتری ، چه از نظر میزان لنگر قابل انتقال توسط اتصال و چه از نظر نحوه توزیع تنش ها و ضرائب تمرکز تنش در حیطه الاستیک نشان می دهند. تحقیقات بیشتر در زمینه ماورا الاستیک این اتصالات و رفتار در مقابل بارهای متناوب دوره ای و تغییر علامت دهنده در حال حاضر در دست انجام می باشد.
1 – 8 – تیرهای با بازشوی سینوسی ( نسل جدیدی از تیرهای لانه زنبوری )
شکل 1 – 5
شکل 1 – 6
استفاده از این نوع تیر ها ، روشی هوشمندانه برای دهانه های با طول بلند می باشد.
1 – 8 – 1 – معرفی تیرهای لانه زنبوری سینوسی با ظاهری زیبا
تیرهای لانه زنبوری بعنوان تیرهای اصلی بکار میروند که کمک اصلی را در تحمل بار سازه ایفا می کنند.این تیرها با برش دادن یک مقطع استاندارد در جهت طول و سپس جابجاکردن دو نیمه در امتداد یک محور و دوباره جوش دادن این دونیمه به یکدیگر بدست می آیند که مناسب در تحمل بارهای متوسط در طول دهانه های بزرگ می باشند.مزیت های بدست آمده از ویژگی این تیرها عبارتند از وزن کم ذاتی آنها،ارتفاع های متنوع ، لوله کشی و سیم کشی از درون بازشوهای موجود و توانایی آنها در افزایش جاذبه زیباشناسی ساختمان . مثال های زیادی وجود دارند شامل تیر های لانه زنبوری ، تیرهای استفاده شده در پنجره کشتی یا هواپیما و تیرهای با بازشو سینوسی و بیضوی شکل. تیرهای لانه زنبوری با بازشو سینوسی تقریبا یک و نیم برابر تیرهای معمولی ارتفاع داشته و ظرفیت باربری به مراتب بالاتر از تیرهای معمولی با همان ارتفاع را دارند.
شکل 1 – 7
تیرهای جدید با بازشوهای سینوسی شکل آمیخته ای از نیازهای زیبایی شناسی ساختمان و پایداری معماری می باشد. این تیر ها طول دهانه های بلند ، آزادی در طراحی و تضمین انعطاف پذیری بیشتر و سهولت نصب بهتر را میسر می سازند.
Claude Vasconi ، یکی از مهمترین معماران معاصر در فرانسه می باشد که یک سیستم نوآورانه در تیرهای سقفی فولادی را توسعه داده است که استانداردهای جدیدی را در قراردادها وارد کرده است.
یک شکل جذاب، یک هندسه ی صاف با بازشوهای بزرگ سینوسی شکل ، پشتیبانی از طول دهانه های بزرگ و استفاده کافی از مصالح که این تیرها را به یکی از خاص ترین و نوآورانه ترین محصولات فولادی در بازار تبدیل کرده است که در برگیرنده ی جنبه های زیبایی شناسی ساختمان و اقتصادی در ساخت و ساز امروزی می باشند.
شکل 1 – 8
شکل 1 – 9
در کمتر از یک سال یک محصول ساختمانی با ابعاد جدیدی در معماری ، از روی طرح اولیه اش ( شکل بالا ) توسعه پیدا کرد و در مقام عمل ، جایزه طراحی در Batimat پاریس را در سال 2007 دریافت کرد.
این تیرها ارتفاع آزاد سقف را در ساختمان بهینه می کنند و همچنین باعث کاهش تعداد ستونها و تکیه گاهها و بهمان وجه باعث کاهش ابعاد پی در ساختمان می گردند. بنابراین، تیرهای لانه زنبوری با باز شو سینوسی امکان کاهش وزن فولاد گذاری در سقف به کمتر از 30 Kg⁄m^2 مهیا می کنند.
با استفاده از سیستم کف سازی مرکب ( یعنی Cofrastra ) ، یک روش خارق العاده متشکل از زیبایی شناسی ساختمان وکاهش هزینه ساخت در هنگام ساخت و ساز را به انجام می رساند.استفاده از تیرهای با بازشوی سینوسی منجر به سبکتر شدن سازه و افزایش طول دهانه ها می شود. بنابراین فضای بازتر با سطوح بدون ستون وجود خواهد داشت.این قابلیت به همراه کاربردپذیری نصب تاسیسات فنی ( لوله ها و داکت ها ) با عبور از میان باز شو ها می باشد.که به همراه مقاومت بالایشان ، معماران را به طرح های نوین در شکل های سازه ای ترغیب می کند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1 – 8 – 2 – زمینه های کاربرد
کاربردشان مانند تیرهای لائه زنبوری استاندارد بوده با این تفاوت که چشم انداز جدیدی در طراحی برای مهندسان ایجاد کرده است. کاربرد تیرهای لانه زنبوری در کفسازی و عرشه فلزی زیاد می باشد. تیرهای لانه زنبوری استفاده شده در کف و سقف های فلزی دارای مقطع دوبل متقارن می باشند. قسمت بالایی و پایینی مقطع از همان مقطع اولی هستند. طراح انتخاب زیادی در مقادیر ممکن از قطر و فاصله بازشوها دارد. با این مقادیر ، برای شروع طراح ، مقطعی را تعیین می کند و ارتفاع نهایی تیر از آن استنباط می شود. فرایند می تواند برعکس باشد یعنی از یک ارتفاع مورد نیاز برای تیر و ابعاد موردنیاز برای بازشوها ، طراح براحتی می تواند مقطعی را که برای شروع وضعیت موردنظر را ارضا می کند ، تعیین نماید.
تولید تیرهای ترکیبی با پروفیل های متفاوت و یا فولاد های مختلف امکان پذیر می شود از طریق روش های خاص تولید و دارای تاثیر اقتصادی بویژه ایی در کل هزینه های ناشی از خصوصیات مصالح میباشد، که تیر ها می توانند منطبق با طول های استاتیکی مورد نیاز بهینه سازی شوند. بهینه سازی روش های تولید ( برش گاز ، خمکاری و غیره ) تولید سریع و مطابق با نیاز روز تیرهای فولادی را ممکن ساخته است. برای اقتصادی تر شدن هزینه ی تولید ، از تیرهای فولادی گرم نورد شده با فولاد های قوی تا S460 استفاده می گردد.
شکل 1 – 10
1 – 8 – 3 – مفهوم – تولید
روش تولید همان روش های اشاره شده می باشد با این ویژگی که با یک برش در مسیری منحنی و جدا کردن دو نیمه ی تیر و جوش دادن آنها به هم تیر با بازشوی سینوسی و سرعت تولید بالاتر ایجاد می گردد.
شکل 1 – 11
با از استفاده از یک روش تولید مبتکرانه ، ارتفاع پروفیل اولیه به تیری با ارتفاع استاتیکی برابر با 4/1 تا 7/1 برابر ارتفاع اولیه تبدیل می شود. این به معنی دسترسی به دهانه تکیه گاهی بزرگتر با همان وزن پروفیل اولیه میباشد.
یک خط برش در یک مسیر سینوسی شکل توسط برش شعله ، ایجاد می شود.دو مقطع T شکل بدست آمده جابجا شده و دوباره به هم جوش می شوند که باعث افزایش ارتفاع مقطع می گردد. مقطع بدست آمده دارای ممان اینرسی بزرگتر با همان وزن می باشد. فرایند برش باید بصورت دیجیتالی کنترل گردد تا بازشوها کاملا بر هم منطبق گردند.
شکل 1 – 12
1 – 8 – 3 – 1 – انتخاب ابعاد و فاصله ی باز شوها
برای یک مقطع داده شده ، تعداد بیشماری از حالات ممکن برای اندازه و فاصله ی بین بازشوها وجود دارد که انتخاب نهایی باید مشروط به اصول زیر باشد.تنظیم نهایی هندسه بازشوها اگر امکان جوشکاری ابتدا و انتهای تیر بدون پرکننده ممکن باشد، تولید آنها را حتی اقتصادی تر نیز می کند.
شکل 1 – 13
1 – 8 – 3 – 2 – تقویت بازشوها
الف – پرکردن بازشوها
بمنظور تحمل نیروهای برشی بالا در نزدیکی تکیه گاهها یا برای ایمنی در برابر آتش سوزی، بعضی موارد لازم میشود تا بازشوهای اصلی پرشوند و این کار با جوشکاری دوطرفه یک ورق فولادی در محل بازشو صورت می گیرد.ضخامت ورق و درز جوش براساس تنشهای موضعی تعیین میگردد.
شکل 1 -14
شکل 1 – 15
ب – سخت کننده ها
اگر بدلایل زیبایی در معماری سازه، نیاز به حفظ بازشوها باشد ، یک سخت کننده در اطراف بازشو جوش داده می شود که منجر به افزایش سختی تیر در محل بازشو می گردد.
شکل 1 – 16
ج – تقویت کننده ها

معیار رضایتمندی از کارایی در حالت بهره برداری محدود نیازمند سختی خمشی کافی به منظور کاهش تغییر شکل ها و لرزش ها می باشد. قاب های سازه ایی با تیرهای لانه زنبوری با بازشو سینوسی شکل ، بسبب ممان اینرسی بیشتر همراه با کاهش ضخامت جان با استفاده از مقاطع IPE و IPE A می توانند بهینه سازی شوند. چهار راهکار کلاسیک بدین منظور می توان در نظر گرفت:
● پرکردن بازشوها ، که ممکن است مشکل کمبود راه عبور از میان تیر را داشته بایم.
● تقویت لبه های بازشو به منظور برطرف کردن مشکل فوق.
● انتخاب مقطع قوی تر.
● انتخاب فولاد قوی تر به منظور افزایش باربری.
شکل 1 – 17
1 – 8 – 3 – 3 – روشهای مختلف تولید
انواع تیرهای لانه زنبوری با بازشو سینوسی که ممکن است سفارش داده شوند، در زیر آمده است:
شکل 1 – 18
1 – 8 – 3 – 4 – اتصال تیرهای لانه زنبوری به هم
در هنگام طراحی اسکلت سازه ی مورد نظر، مراقبت خاصی باید در نظر گرفته شود نسبت به موقعیت بازشوها به منظور جلوگیری از پرکردن های غیر ضروری.
● اولین گام ، بهینه سازی تیر از دید سازه ای می باشد.
● دومین گام ، تنظیم فاصله ی بین بازشو ها آنگونه که در انتهای تیر، جان تیر، پر باشد.
شکل 1 – 19
1 – 8 – 3 – 5 – ساخت اتصالات نصب
طی مرحله ی طراحی فاصله ی بین بازشوها و تکیه گاهها باید در محاسبات ،اتصالات نصب و اجرای صحیح آنها نیز لحاظ شود. برای آن مواردی که نیاز هست یک یا دو بازشو بطور کامل یا جزیی پر شود ، پرکردن بازشو بطور جزیی هم راحت تر است هم اقتصادی تر.
شکل 1 – 20
1 – 8 – 3 – 6 – حدود تغییرات تیرهای لانه زنبوری با بازشوی سینوسی شکل
شکل 1 – 21
1 – 8 – 4 – استفاده هوشمندانه
استفاده از تیرهای لانه زنبوری با بازشو سینوسی شکل ، مراحل ساخت و ساز را تسهیل می بخشد در حالیکه زیبایی سازه را نیز حفظ می کند. به زمان و کاری اضافی برای تاسیسات ساختمان مورد نیاز نمی باشد. تنظیم لوله ها ، داکت ها و برق کشی از میان بازشوهای موجود در جان تیر از مزیت این تیرها در کف سازی می باشد. ازطرفی دیگر بازسازی و بروزکردن تاسیسات ساختمان در آینده نیز، نیاز به تغییر در سازه ی ساختمان وجود نخواهد داشد.
شکل 1 – 22 ( ادامه شکل 1 – 21 )
1 – 8 – 5 – موارد کاربرد :
1 – 8 – 5 – 1 – سیستم سقف
استفاده از این تیرها در طول دهانه های بلند تا 40 متر ممکن میباشد. مزیت استفاده از این نوع تیرها هم با حفظ عملکرد تیر خرپایی و هم بوسیله کاهش تداخل در حین نصب به تایید رسیده است.
شکل 1 – 23
ارتفاع بازشوها تا 80 % ارتفاع کل تیر می تواند برسد و این امکان وجود دارد که فاصله ی بین بازشوها به مقدار کوچکی تعیین گردد که این مقدار هم بواسطه نوع فرایند تولید تیر لازم می باشد. این شکل از تیرهای لانه زنبوری امکان عبور نور و آمیختگی با فضای محدود که از اهمیت بالایی برخودار است، را فراهم می کند که مورد توجه معماران میباشد.
1 – 8 – 5 – 2 – سیستم کف سازی
ساختمان سازی مدرن نیاز روزافزون به جادادن تاسیسات فنی ( گرمایشی،تهویه و … ) در یک فضای محدود دارد که استفاده از تیرهای لانه زنبوری راه حلی مناسب در این شرایط برای معماران می باشد. با این روش می توان بدون وقفه یا قعطی ،از فضاهایی با فاصله ای تا 18 متر لوله ها و داکت ها را از بازشوها عبورداد. ضخامت کل کف بین 25 تا 40 سانتی متر میباشد که کمتر از روش های معمول می باشد.در ساختمان های متداول با ارتفاع 35 تا 40 متر، با رساندن ضخامت کف به 20 سانتیمتر ، میتوان یک طبقه دیگر نیز اضافه کرد. برای ساختمان های با تعداد طبقات مشخص ( از 2 تا 6 طبقه ) ، منجر به اقتصادی تر شدن در نما ی ساختمان ، ستون ها ، مقاوم سازی ساختمان ، دیوارهای جدا کننده و غیره می شود.
1 – 8 – 5 – 3 – کاربردهای خاص
الف – نوسازی : بمنظور حفظ آثار تاریخی ، سازهای سبک و انعطاف پذیر بر اساس تیرهای
لانه زنبوری برای مقاوم سازی و استفاده مجدد و هم چنین نوسازی ساختمان های قدیمی
بکار گرفته می شود.
ب – تیرهای تعبیه شده در محوطه پارکینگ: در حالتیکه که مقاومت ویژه ای در برابر آتش سوزی مدنظر نباشد ، به چهار دلیل ، استفاده از این تیرها در ساختمان پارکینگ های عمومی توصیه میشود:
● دهانه ی سنتی ( 15 تا 16 متر) در محدوده نمونه است.
● زهکشی با کمی انحنا در تیر به راحتی صورت می گیرد.
● بازشو ها با نمای داخلی این گونه سازه ها را بهبود می بخشد.

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید