منابع تحقیق c (914)

Remote controllable switch (RCS) ١ Configuration ٢ Normally Open (NO) ٣
Normally Close (NC) ۴ Switching ۵ reconfiguration ۶
7
هر مجموعهکیدزنی، اهداف خاصی را در نظر گرفته وطراح شبکه متناسب با هدف مورد نظر یک مساله بهینهسازی را تعریف میکند. فرض کنید یک شبکه شامل m کلید قابل باز و بسته شدن باشد بدین ترتیب 2m حالت مختلف برای وضعیت این کلیدها وجود خواهد داشت، لذا 2m آرایش مختلف برای شبکه داریم که از بین این 2m آرایش مختلف بایستی آرایشی از شبکه را پیدا کنیم که در آن تلفات اهمی شبکه کمترین باشد، از طرفی برای اینکه تلفات شبکه را برای یک آرایش مشخص محاسبه کنیم بایستی برای آن آرایش برنامه پخش بار اجرا گردد. بدین ترتیب برای 2m آرایش مختلف بایستی 2m بار، برنامهپخشبار اجرا گردد که اینکار بسیار وقتگیر بوده و برای شبکههایتوزیع بزرگ، حتی با سیستمهای کامپیوتری امروزی نیز تقریباً غیر ممکن می باشد. از این رو جهت ساده کردن محاسبات و دسترسی به سرعت تحلیل بالا همراه با دقت کافی، روشهای متعددی برای انجام بازآرایی در شبکه های توزیع معرفی گردیده است. تابع هدفی که برای حداقل نمودن تلفات توان به کار می رود به صورت (3-2) می باشد.
nb P2 Q2(3-2)RiiiMinconf j ii1V 2iکه در آن nb تعداد کل شاخه های موجود در شبکه مورد مطالعه وPi , Qi توانهای اکتیو و راکتیودر شاخه i ام و Ri مقاومت شاخه i ام و Vi ولتاژ ابتدای شاخه i امو confJ آرایش j ام از شبکه
مورد مطالعه میباشد. چون تابع فوق بایستی در یک شبکه الکتریکی کمینه گردد لذا محدودیتهای الکتریکی شبکه میبایست در آرایش بهینه رعایت شود. این محدودیتها، اندازه ولتاژ گرهها و ظرفیت شاخه ها می باشد که به صورت (4-2) و((5-2 قابل بیان هستندکه در آن Vi ولتاژ گره i ام و Ii j جریان شاخه بین گره i, j و n تعداد کل گرههای شبکه میباشد. محدودیت دیگری که باید درنظر گرفت، شعاعی بودن شبکه است. در نظر گرفتن این محدودیت تعداد آرایشهای مورد مطالعه کاهش مییابد یعنی اگر m کلید در شبکه موجود باشد تعداد آرایشهای مورد مطالعه با توجه به توپولوژی شبکه کمتر از 2m خواهد بود.
(4-2)i i ji, j 1,2,.., nIijmin Iij IijMax(5-2)i i 1,2,.., nVi min Vi Vi Max
مشکلی که این محدودیت وارد مساله میکند این است که بررسی شعاعی بودن آرایش مورد مطالعه، الگوریتم نسبتاً پیچیدهای دارد و باعث میشود وقت بیشتری برای حل مساله گرفته شود. یک محدودیت دیگر که در عملیات بازارایی برای مرحله بهرهبرداری از شبکه مطرح میشود تعداد کلیدزنیها در هر بار انجام عملیات بازآرایی است. این محدودیت در مواقعیکه بحث طول عمر کلید در انجام عملیات بازآرایی مطرح می شود بایستی در نظر گرفته شود.
شکل((2-2 را در نظر بگیرید. بار متعلق به فیدر با ثوابت P, Q ، در انتهای خط فرض شدهاند. هر خط در سیستم با یک کلید معادل است . خطوط ممتد بیانگر خطوطی هستند که بر پایه آرایش شعاعی
8

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نصب شده و در حال حاضر در سیستم وجود دارند. نقطهچینها نیز معرف خطوط مانور میباشند. آرایش شبکه ابتداً بوسیله بستن یک شاخه معمولاًباز تغییر پیدا میکند. به وسیله این کلیدزنی حلقهای متشکل از شاخههای موجود در سیستم ساخته میشود و برای بازگردانی سیستم به حالت شعاعی باید شاخهای در حلقه باز شود. در نتیجه این بازآرایی برخی از بارهای شبکه از یک فیدر به فیدر دیگر منتقل میشود. این کلیدزنی را تعویض شاخه مینامیم.
654321ss12115171819201110987ss21622141312
شکل -2- 2 دیاگرام تک خطی یک سیستم توزیع کوچک
بازآرایی در شبکههای توزیع یک مساله بهینهسازی غیر خطی مقید میباشد و جهت اعمال اهداف قابل توجهی در شبکه مورد استفاده قرار میگیرد.[34-10] در این قسمت به اهداف مورد نظر بحث بازآرایی به صورت خلاصه اشاره خواهد گردید.
1
کاهش تلفات یکی از اساسیترین اهداف بازآرایی به شمار میرود و جهت عملی کردن آن در شبکه توزیع، با علم به تنوع مصرف کنندگان انرژی به تغییر مسیرهای عبور جریان در شبکه توزیع پرداخته و بدین وسیله تلفات شبکه توزیع کاهش مییابد. این مهم با پیش بینی تعدادی کلید در قسمتهای مختلف شبکه انجام میگیرد. بطوریکه در عملکرد عادی سیستم، تعدادی از این کلیدها در وضعیت باز بوده که تحت عنوان کلیدهای مانور2 نامیده می شوند و از طرفی برای تغذیه تمام بارها، تعدادی کلید نیز در وضعیت بسته قرار دارند که تحت عنوان کلیدهای سکشنالایزر میباشند. بنابراین تغییر آرایش فیدرها و شبکه توزیع با تغییر وضعیت کلیدهای مانور و سکشنالایزر صورت میگیرد.
3
در اینجا، بار شبکه از فیدرهای پر بار شبکه به فیدرهای کم بار انتقال مییابد. این عمل نه تنها کاهش تلفات توان اکتیو را به دنبال خواهد داشت بلکه شرایط کاری سیستم را نیز بهبود داده و بار را به
Loss reduction ١ Maneuver ٢ Load balancing ٣
9
طور متعادل روی اجزای سیستم تقسیم خواهد نمود و خطر اضافه بار فیدر یا ترانسها از بین رفته یا مینیمم میشود. عمل انتقال بار نیز از طریق کلیدزنی در شبکه امکان پذیر است.
1
بازیابی بار یکی دیگر از مهمترین اهداف بازآرایی شبکههای توزیع می باشند. این عملیات در مواقع وقوع خطا در شبکه بهجهت برقراری مجدد و سریع تغذیه به مصرف کنندگان صورت میپذیرد. با استفاده از بازآرایی شبکه میتوان خط معیوب را با عملکرد سکشنالایزر از مدار جدا کرد و تغذیه بارهای ایزوله را از مسیر دیگری برقرار کرد. به این ترتیب با کاهش زمان خزوج مشترکین شبکه در اثر خطا، کیفیت شبکه توزیع نیز از نظر قابلیت اطمینان بهبود مییابد.
2
همانطور که می دانیم پس از عبور توان از ترانس 20-0/4 کیلوولت عموماً انرژی الکتریکی بصورت تکفاز در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرند. بنابراین با توجه به پروفیل متفاوت بار مشترکین، عمدتاً وقوع عدم تعادل بین بارهای سه فاز شبکه محتوم است. پس با انجام عمل بازآرایی در بخش فشار ضعیف میتوان بارهای اضافه روی فازهای شبکه را به صورت متعادل تقسیم کرد. بدین ترتیب تعادل بار سه فاز این بخش از شبکه های توزیع حفظ می شود.
3
یکی از کاوش های اخیر روی مسئله بازآرایی، به ذوب یخ خطوطی اختصاص یافته که در زمستان، خصوصاً در نواحی مرتفع یا نزدیک به قطبین قرار گرفتهاند. گاهاً بر روی این خطوط چنان قطری از یخ قرار میگیرد که بار مکانیکی تحمیلی روی خط به بیش از آستانه پارگی خطوط رسیده و باعث قطع خط یا شکست مکانیکی دکل و به مخاطره افتادن قابلیت اطمینان شبکه میشود. در این راستا، سادهترین وکم هزینهترین روش، استفاده از بازآرایی شبکه به منظور عبور جریانی ویژه از خطوط شبکه میباشد که سبب گرم شدن خط و نتیجتاً عدم یخ زدگی خطوط گردد. چنین جریانی، جریان بحرانی یخ پوشی نام داشته که به طور دقیق برای هر خط محاسبه میشود.
در یک شبکه توزیع بارهای هر فیدر، ترکیبی از بارهای تجاری، خانگی و صنعتی می باشد و واضح است که تغییرات روزانه انواع بارها نیز با هم متفاوت می باشد. در نتیجه پیک بارها روی ترانسهای هر فیدر یا روی چندین بخش از یک فیدر در زمانهای مختلفی اتفاق می افتد. بازآرایی در فیدر باعث متعادل کردن بار فیدرها و در نتیجه باعث کاهش تلفات در کل سیستم قدرت و در واقع باعث بهره برداری مناسب از اجزای شبکه قدرت می شود. لذا با بازآرایی فیدر می توان بارها را به صورت لحظه به لحظه،
Reliability Improvement and load restoration ١ Three phase balancing ٢ De icing ٣
10
متناسب با تغییرات بارها در یک سیستم اتوماتیک، از یک فیدر با بار زیاد به یک فیدر با بار کمتر جابجا کرد. از آنجایی که کاهش تلفات در سیستم توزیع مزایای فراوانی من جمله، آزاد شدن ظرفیت تولید، آزاد شدن ظرفیت ایستگاههای توزیع، کاهش تلفات انرژی و آزاد شدن ظرفیت فیدر توزیع را به همراه دارد، صرف هزینه های نصب تجهیزات اتوماسیون، توجیه میشود. مزایای فوق نه تنها درآمدها را افزایش می دهد، بلکه حتی می تواند سرمایه گذاری برای توسعه سیستم توزیع را حذف نموده یا آن را به تأخیر اندازد.[34-10] با توجه به گستردگی شبکه توزیع، امروزه برای بهره برداری بهینه در اکثر شبکههای توزیع اقدام به ایجاد اتوماسیون نمودهاند. اتوماسیون در شبکه توزیع بدین معنی است که بیشتر عملیاتی که توسط انسان جهت بهره برداری از شبکه به صورت دستی انجام می گیرد به صورت کنترل از راه دور توسط سیستمهای کامپیوتری انجام پذیرد. در چنین حالتی با توجه به تعداد بسیار زیاد پستهای توزیع و هزینه زیاد تجهیز آنها و نصب سیستمهای کنترل از راه دور، اجرای اتوماسیون برای تمام پستها اقتصادی نخواهد بود. لذا در چنین شرایطی بایستی الگوریتمهایی پیادهسازی شود تا با استفاده از اطلاعات موجود شبکه و اهداف اجرای اتوماسیون، نقاط مناسب جهت کنترل از راه دور جستجو گردد. به طورکلی میتوان اهداف زیادی را در قالب اتوماسیون شبکههای توزیع دنبال کرد که همه این اهداف، در واقع برآورده کردن هدف عمده تداوم باکیفیت سرویس مشترکین میباشد. بازآرایی شبکه جهت کاهش تلفات نیز یکی از اقداماتی است که در پی پیاده کردن اتوماسیون در شبکه های توزیع بدون صرف هزینه اضافی قابل اجرا می باشد. در واقع انجام بازآرایی جهت کاهش تلفات می تواند یکی از اهداف اولیه طراحی اتوماسیون شبکه توزیع یا یکی از اهداف جنبی باشد.
روشهای موجود جهت تحلیلساله بازآرایی از لحاظ کلی به دو دسته کلی تقسیم میشوند. هریک از آنها نیز به نوبه خود، دارای زیرشاخههای متعددی میباشند که در ادامه بطور مشروح بررسی میشوند .
1
روشهای هیورستیک یا روشهای ابتکاری به دو دسته کلی تقسیم میشوند. روشهای تعویض شاخه2 و روش باز وبست ترتیبی کلیدهای شبکه3در این دسته بندی قرار خواهند گرفت . در این دسته روشها ، امکان محاسبه سریع جوابی نزدیک به بهینه، بدون نیاز به محاسبات پیچیده و با صرف زمان اندک، جهت حل مسئله تجدید آرایش به سهولت ممکن می باشد.
4
روشهای متاهیورستیک یا روش های فوق ابتکاری عموماً از فرآیندهای موجود در طبیعت الهام گرفته شدهاند. در این دسته روشها سعی میشود با انتخاب تصادفی نقاط کار شبکه و با فرار از وضعیتهای
Heuristic Methods ١ Branch Exchange Method (BEM) / Switch Exchange Method (SEM) ٢ Respectively Switching Operation Method (RSEM) /Sequential Switching Operation Method(SSEM) ٣ Meta-Heuristic Methods ۴
11

شبه بهینه در شبکه یا نقاط بهینه موضعی، نقطه بهینه کلی جستجو شود. این روشها با بهره گیری از سرعت پردازش بالا در کامپیوترهای امروزی جهت حلمسائل بهینهسازی، بسیار مورد توجه قرارمیباشند. ازجمله این روشها میتوانروشهای زیر را نام برد.
روش الگوریتم ژنتیک1 شبکه های عصبی مصنوعی2 روش جستجوی ممنوع3 استنتاج با منطق فازی4 جستجوی کلنی مورچگان5 آبکاری شبیه سازی شده6
بازآرایی شبکه توزیع، به عنوان یکی از اساسیترین روشهایموجود برای حل مشکلات بهرهبرداری شبکههای توزیع، به منظور تأمین عملکردی بهینه اقتصادی و ایمن در شبکه میباشد. بازآرایی شبکه به صورت دستی یا اتوماتیک صورت میگیرد. در این بخش به بررسی اهداف عمده بازآرایی پرداخته و ضمن بیان ضرورت ایجاد اتوماسیون در شبکه برای عملیاتی شدن بازآرایی بهینه، به روشهای تحلیل مساله بازآرایی در شبکههای توزیع اشاره گردیده است.
Genetic Algorithm (GA) ١ Artificial Neural Network (ANN) ٢ Tabu Search (TS) ٣ Fuzzy Logic (FL) ۴
Ant Colony Search (ACS) ۵ Simulated Annealing (SA) ۶
12
13
در روش های هیورستیک که به دو دسته کلی روشهای تعویض شاخه1 و روش باز وبـست ترتیبـی کلیدهای شبکه2 تقسیم بندی می شود، امکان محاسبه سریع جوابی نزدیک به بهینه جهـت حـل مـسئله تجدید آرایش ، به سهولت ممکن می باشد. روش تعویض شاخه، ابتدا توسـط سـیوانلار و همکـارانش3 در سال1988 ارائه شد[10] و از آن پس روشهای دیگری از این دسته، توسط محققین ارایه گردیـد. در ایـن دسته روشها که کاملاً به ساختار اولیه شبکه مرتبط می باشند، با تکنیک های ویژه ای، دو کلید از شـبکه که شامل یک کلید مانور و یک کلید سکشنالایزر می باشند و درون حلقه حاصل از کلید مانور بسته شده در شبکه قرار دارند، جهت تعویض وضعیت انتخاب شده، که این امر از آن جهت که گزینه های کلید زنی اندکی را بررسی میکنیم، در کاربردهای آنلاین4 و بلادرنگ5 مورد استفاده قرار میگیرد. روش باز و بست ترتیبی کلید نیز که اولین بار توسط مرلین و بک6 در سال1975 تحت عنوان روش شاخه و حد7 ارائه شد [11]، به هیچ عنوان به ساختار اولیه شبکه وابسته نمی باشـد و جـواب منتجـه در مقایـسه بـا روشـهای تعویض شاخه، به مراتب بهتر میباشند. در این روش با فرض اینکه در ابتدا، تمام کلیدهای شـبکه بـسته می باشد و شبکه موجود، شبکه ای کاملاً غربالی شده است، کار آغاز می شود و با هر بار پخش بار شبکه، یک کلید در شاخهای با کمترین جریان عبوری که محدودیتهای شبکه را نقـض نکنـد، انتخـاب شـده تـا ساختار نهایی به صورت کاملاً شعاعی تبدیل شود. در ادامه به بررسی روشـهای مطـرح شـده، در هـر دو بخش روشهای موجود در زیر شاخه های شکل (1-3) میپردازیم تا مبحـث روشـهای هیورسـتیک را بـه کمال بیان کنیم.
روشهای هیورستیکروشهایی بر مبنای باز و بست ترتیبی کلیدروشهایی بر مبنای تعویض شاخه
شکل -1- 3 دسته بندی کلی روشهای هیورستیک
روش مرجع تعویض شاخه که توسط سیوانلار [10] ارائه شده است، یک جستجوی هوشـمندانه را جهت تجدید آرایش فیدر دنبال می کند. این روش از ابتدا به ساختار و آرایش اولیه شبکه وابسته بـوده و
Branch Exchange Method (BEM) / Switch Exchange Method (SEM) ١ Respectively Switching Operation Method (RSEM) /Sequential Switching Operation Method(SSEM) ٢
Civanlar & et al. ٣ Online ۴ Online And Real-Time ۵ Merlin And Back ۶
Branch And Bound ٧
14
در واقع الگوریتم این روش کار خود را از آرایش شعاعی اولیه شبکه شروع می نماید. بدین ترتیـب کـه بـا بستن یکی از کلیدهای NO که منجر به ایجاد یک حلقـه در شـبکه مـی شـود، بـا اسـتفاده از قـوانین و روابطی ویژه یکی از کلیدهای NC حلقه ایجاد شده را باز می نماید بـدین ترتیـب شـبکه دوبـاره آرایـش شعاعی خود را باز می یابد. به این عمل اصطلاحاً عمل تعویض شاخه تحت یک گزینه کلیدزنی گویند. در حلقه ایجاد شده در اثر بستن یک کلید NO با استفاده از روشهای تجربی و اکتشافی و یکسری فرمولهای تقریبی میزان تلفات در اثر باز نمودن هر یک از کلیدهای NC حلقـه محاسـبه مـی شـود و کلیـدی کـه بیشترین کاهش تلفات را در بر داشته باشد به عنوان کلید مناسب انتخاب مـی شـود و ایـن عمـل بـرای تمامی کلیدهای NO شبکه انجام می گیرد و بدین ترتیب ضمن حفظ آرایش شعاعی شبکه و تغذیه تمام بارها، تلفات توان در شبکه کاهش می یابد. با این روش می توان یک آرایش بهینه یا نزدیک بهینه شـبکه از نظر میزان تلفات را پیدا نمود. این روش دو متد ویژه را برای محاسبه میزان کاهش تلفات بـه کـار مـی گیرد. در حالت کلی نحوه عمل بدین صورت است که ابتدا کلیه حالتهای ممکن، برای انجام عمل تعویض شاخه در شبکه مشخص شده، سپس با پیدا نمودن شاخه ای که بیشترین میزان کـاهش تلفـات را دارد و انجام عمل تعویض بر روی آن وارد متد دوم می شود و در آن ولتاژهـا و جریانهـای شـبکه جدیـد مـورد بررسی قرار گرفته و هر گونه تجاوز از محدوده های مورد قبول مشخص می گردد. البته فرض می شود در شبکه اولیه جریان و ولتاژ در محدوده مجاز قرار دارند در غیر این صورت، ابتدا بایستی با استفاده از برنامه های دیگری از قبیل تعادل بار یا کنترل وار برای بر طرف کردن مشکل اقدام نمود. در صورتیکه یک عمل تعویض شاخه منجر به نقض محدودیتهای ولتاژ و جریان شود، آن گزینه کلید زنی حذف و گزینـه بعـدی که بیشترین کاهش تلفات را به همراه دارد انتخاب می شود و عملیات فوق ادامه می یابد تا دیگـر گزینـه ای که باعث کاهش تلفات می گردد وجود نداشته باشد. در یک شبکه توزیع با ابعاد واقعـی تعـداد گزینـه های کلیدزنی نسبتاً زیاد می باشـد. از طـرف دیگـر هـر عمـل تعـویض شـاخه منجـر بـه کـاهش تلفـات نمی گردد؛ لذا اگر بتوانیم قبل از انجام هر عمل تعویض شاخه، میزان تغییر تلفات شبکه حاصل را بـرآورد نماییم ، خواهیم توانست تعدادی از گزینه های کلیدزنی را که منجر به افزایش تلفات شـده و یـا کـاهش تلفات ناچیزی به همراه دارند حذف نموده و سرعت محاسبات را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهیم. این عمل توسط دو قاعده تجربی معروف انجام می گیرد.
قواعد تجربی سیوانلار، شامل دو قاعده کلی هستند که بطور قابل ملاحظه ای سرعت محاسـبات را بواسطه حذف تعدادی از گزینه های کلیدزنی نامطلوب، افزایش می دهد.این دو قاعده به قرار زیر هستند.
1. برای کاهش تلفات بایستی بار فیدر متصل به سمتی از کلید NO که دارای ولتاژ کمتر می باشد، به طرف دیگر آن که دارای ولتاژ بالاتری می باشد منتقل گردد.
2. تنها در صورتی که اختلاف ولتاژ قابل ملاحظه ای در دو سر کلیدهای NO شبکه وجـود داشـته باشد عمل تعویض شاخه به کاهش محسوس تلفات در شبکه منجر خواهد شد.
پس با استفاده از دو قاعده بالا، روند بازآرایی شبکه بدین گونه است که ابتدا هر یـک از کلیـدهای NO به عنوان یک گزینه کلیدزنی مدنظر قرار می گیرند. سپس با استفاده از قاعده دوم چنانچه اخـتلاف
15
ولتاژ دو سر کلید NO ناچیز باشد، از این گزینه کلیدزنی و نیز سایر کلیدهای NC که در حلقه متنـاظر قرار می گیرند، صرفنظر می کنیم. بر عکس چنانچه اختلاف ولتاژ قابل ملاحظه ای در دو سر کلیـد NO وجود داشته باشد، کلید را می بندیم تا یک حلقه در شبکه ایجاد شود، سپس تمامی کلیدهای NC ایـن حلقه را مورد بررسی قرار داده تا کلیدی که بیشترین کاهش تلفات را به همراه دارد پیـدا نمـاییم. واضـح است با استفاده از قاعده اول فقط لازم می باشد کلیـدهای NC طـرف ولتـاژ پـائین کلیـد NO را مـورد بررسی قرار دهیم. زیرا تنها باز کردن این کلیدها منجر به کاهش تلفات شبکه خواهد شـد. پـس از انجـام یک عمل تعویض شاخه، یک بار برنامه پخش بـار بـر روی شـبکه بـه دسـت آمـده، اجـرا مـی گـردد تـا محدودیتهای ولتاژ و جریان شبکه مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه یکی از ایـن محـدودیتها نقـض شـود، کلید NC انتخاب شده بسته می شود و کلید NC بعدی که بیشترین کـاهش تلفـات را دارد بـه عنـوان گزینه کلیدزنی انتخاب می شود و مجدداً محدودیتهای ولتـاژ و جریـان مـورد بررسـی قـرار مـی گیـرد و چنانچه محدودیتها نقض نشدند، عمل تعویض شاخه انجام شده تلقی می شود و مجدداً کلیه عملیات فوق الذکر از ابتدا بر روی شبکه تکرار می شود تا جائیکه دیگر هیچ گزینه کلیدزنی دیگری که منجر به کاهش تلفات گردد وجود نداشته باشد. بدین ترتیب آرایشی از شبکه که در نهایت بدست می آیـد یـک آرایـش بهینه یا حداقل نزدیک بهینه خواهد بود.
به طور کلی، دو روش برای تخمین میزان کاهش تلفات شـبکه بـرای هـر آرایـش شـبکه اسـتفاده میشود. روش اول بر مبنای فرمولی است که کاهش تلفات را با استفاده از جریانهـای بارهـا، ولتـاژ دو سـر کلید NO و مقادیر مقاومت اهمی فیدر محاسبه می کند.[10] روش دوم بـر مبنـای مـدل بـار بـا توزیـع یکنواخت به تخمین کاهش تلفات می پردازد[14] که درادامه اقدام به بررسی کامل روش اول میکنیم.
در مرجع [10] برای محاسبه میزان تغییر تلفات یک فرمـول تقریبـی اسـتخراج شـده اسـت. ایـن فرمول با استفاده از جریانهای بارها، ولتاژ دو سر کلید NO و مقادیر مقاومت اهمـی فیـدر، میـزان تغییـر تلفات در اثر جابجا نمودن گروهی از بارها از یک فیدر مثلاً فیدر II به فیـدر I را تخمـین مـی زنـد. ایـن فرمول به صورت زیر است.
(1-3)2RLOOPL(((Iii)222222 Ii Em En PPPPPiidiidکه در آنD مجموعه ای از باسها که از فیدر 2 جدا شده و به فیدر 1متصل می گردند وm بـاسمتصل به یکی از دو سر کلید NO در طرف فیدر 1 و n باس متـصل بـه یکـی از دو سـر کلیـدNO درطرف فیدر 2 و Iiجریان باس i ام که یک مقدار مختلط است.R Loop کل مقاومـت سـری در مـسیری
که باس بار دو پست توزیع را از طریق فیدر1 ، کلید NO و شاخه مربوط به ایـن کلیـد و فیـدر2 بـه هـم
متصل می کند. Em مؤلفه ای از رابطه E R BUS IBUS مربوط به باس m می باشـد کـه در ایـن رابطـه R BUS ماتریس مقاومت باس مربوط به فیدر I قبل از انتقال بار می باشد که در آن باس پست بـه عنـوان
16
مرجع در نظر گرفته می شود و IBUS بردار جریان باسهای فیدر1 می باشد. بطور خلاصـه Em افـت ولتـاژ اهمی است که بین باس m و باس بار تغذیه فیدر1 رخ می دهد مشروط بر اینکه از مؤلفه راکتـانس خـط
صرفنظر و تنها مؤلفه اهمی آن را در نظر بگیریم. En نیز مشابه Em است ولی برای بـاس n از فیـدر 2 که بطور خلاصه افت ولتاژ اهمی است که بین باس n و باس بار تغذیه فیدر 2 رخ مـی دهـد. بایـد توجـه داشت که در رابطه 1 مقادیر En و Em براساس جریانهای باسها Ii مر بوط به حالت قبل از انتقال بارهـا می باشد. برای راحتی کار می توان اثر جریانهای مربوط به بانکهای خـازنی را بـه جریانهـای بـاس اضـافه نمود. در رابطه (1-3) اگر مقدار P منفی شود نشان دهنده کاهش تلفات شبکه پـس از عمـل تعـویض شاخه مورد نظر بوده و بر عکس اگر مثبت باشد نشان دهنده افزایش تلفات می باشد. همچنین این رابطه یک فرمول جهت محاسبه و تخمین سریع میزان کاهش تلفات را در اختیار قرار می دهد ولی با این حـال دو ضعف عمده دارد.[14] نخست اینکه این رابطه براساس مدل فشرده بار هر بخش از فیدر که در انتهای آن بخش فرض شده استخراج شده است. بنابراین، این مدل بار برای شبکه های توزیـع کـه بـار آنهـا بـه صورت گسترده در طول بخشهای فیدر قرار دارند، یک مدل غیر واقعی می باشد. بدین ترتیب ممکن است آرایش بهینه شبکه به دست آمده از طریق استفاده از فرمول با آرایـش بهینـه بـه دسـت آمـده از طریـق استفاده از یک رابطه دقیق یکی نباشد. در ثانی با استفاده از این رابطه یک تخمین از تلفات کل سیـستم در اختیار نخواهد بود. بدین ترتیب با وجودیکه در روش سیوانلار نیاز به تخمین تلفات کل سیـستم نمـی باشد ولی این امر باعث می شود در مواقعی که قرار است بررسیهای اقتصادی انجـام گیـرد نیـاز بـه یـک برنامه اضافی برای محاسبه تلفات کلی سیستم باشد که این امر سرعت کـار را کـاهش مـی دهـد. بـرای روشن شدن چگونگی استفاده از رابطه (1-3)، شبکه سه فیدری شکل((2-3 را در نظر بگیرید.
شکل -2- 3 شبکه سه فیدری سیوانلار
فرض کنید قرار است بار متصل به باس 11 از فیدر 2 به فیدر 1 ، با بستن کلید NO شـماره 15
و باز کردن کلیدNC شماره 19 ، منتقل گردد. لذا در این حالت R Loop برابر مقاومت مسیر شامل شـاخههای 18و19و15 و12 و11و16 می باشد .(2-3)D D {11} , m 5 , n 11(3-3)2I11PPPP2I111(E5555E111)*****RLOOP
17

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید